Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Ši privatumo politika (toliau – „politika“) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi Jurgita Adakauskienė (toliau – „Pardavėjas“) tvarko elektroninės parduotuvės www.magicnuudles.lt (toliau e-parduotuvė) Pirkėjų asmens duomenis.

2. Pirkėjų asmeninių duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

3. E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad pardavėjas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

4. Pardavėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

4.3. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

4.4. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

4.5. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

5. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis gali:

5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

5.3. juridiniai asmenys;

5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

6. Pardavėjas pripažįstą ir gerbia kiekvieno asmens, kuris lankosi e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė,  adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam kad:

6.1. apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;

6.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz. sąskaitas faktūras);

6.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

6.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

6.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

7. Registracijos e-parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybe naudotis e-parduotuve.

8. Tvarkydamas ir saugodamas pirkėjo asmens duomenis pardavėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

9. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

 

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

10. Pardavėjas pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

10.1. tik šio dokumento 7 punkte minimiems tikslams įgyvendinti;

10.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

13. Pirkėjas turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

14. Pardavėjas turi turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Pirkėją, kad galėtų efektyviai įvykdyti Pirkėjo reikalavimus.

 

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

15. Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

 15.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;

 15.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

16. pardavėjas, gavęs prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, pateiks atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el.paštu info@magicnuudles.lt arba paštu  Durpyno 6-49, LT-36220 Panevėžys)

17 Atsakymą Pardavėjas pateikia tokia forma, kuria gavo pranešimą ar pretenziją.

 

VI. Privatumo politikos keitimas

18. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e-parduotuvėje.

19. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje.

20. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja Privatumo politikos redakcija.

 

VII. Baigiamosios nuostatos

21. Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma LR teisė.

22. Visi nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

© Magic Nuudles 2019. All rights reserved.